Ochrana osobních údajů | iShopFor Ipsos

Zásady ochrany osobních údajů

Jak používáme Vaše osobní data

Tato webová stránka byla vytvořena společností IPSOS s.r.o.

Tím, že se stáváte Ipsos Mystery Shopperem udělujete souhlas společnosti IPSOS s.r.o. (dále jen my) s tím, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje.
IPSOS s.r.o., IČ: 26738902, DIČ: CZ26738902, datum registrace 28.12.2002, společnost zapsaná Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 90694, se sídlem Topolská 1591, 252 28 Černošice a provozovnou Na Příkopě 22E, 110 00 Praha 1.

IPSOS s.r.o. je součástí celosvětové skupiny společností Ipsos, a je odpovědná za ochranu osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jakým způsobem používáme osobní informace, které o Vás ("Mystery Shopper", "Vy" nebo "Vaše") shromažďujeme, když se připojíte k našemu on-line panelu iShopFor Ipsos, zapojíte se do Mystery úkolů (jak je popsáno ve Všeobecných podmínkách pro realizaci úkolů Mystery Shoppingu společnosti IPSOS s.r.o. ) nebo průzkumů nebo použijte webové stránky iShopFor Ipsos a online platformovou a mobilní aplikaci jménem iShopFor Ipsos System, poskytovanou společností Research Metrics.

Témata:
1. Jaké informace o Vás shromažďujeme?
2. Proč o Vás shromažďujeme informace?
3. Jak budeme využívat poskytnuté informace?
4. Děti
5. Použití cookies a podobných kódů
6. Jak dlouho budeme uchovávat informace, které nám poskytnete?
7. Jak zajišťujeme, že jsou Vaše osobní údaje v bezpečí?
8. Jak můžete získat přístup k Vašim informacím a/nebo je opravit a/nebo požádat o jejich převod a/nebo vymazání?
9. Jak nás můžete kontaktovat?
10. Změny našich zásad ochrany osobních údajů
11. Užitečné odkazy

 

1. Jaké informace o Vás shromažďujeme?

Informace, které nám poskytnete poté, co se rozhodnete připojit k našemu panelu Mystery Shopperů, shromažďujeme při registraci u vyplňování formuláře pro nábor Mystery Shopperů. Prostřednictvím webové stránky iShopFor Ipsos může Ipsos shromažďovat informace, jako je například Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a emailová adresa. Tyto informace, pokud nám je dobrovolně poskytnete, nám pomohou Vás konkrétněji identifikovat. Dále shromažďujeme předvolby země a jazyka, které jste zvolili při vstupu na webovou stránku, registraci.

Další informace jsou naším jménem shromažďované prostřednictvím iShopFor Ipsos platformy, jejíž dodavatelem je společnost Research Metrics. Tato společnost zajišťuje podporu platformy; když vyplníte Váš úvodní profil Mystery Shoppera v portálu, zúčastníte se úkolu, poskytnete zpětnou vazbu, komentář nebo jiné informace.

Základní informace, které zpracováváme zahrnují:

 • Jméno, příjmení a adresa
 • Pohlaví a národnost
 • Rodné číslo
 • Telefonní číslo a e-mailové adresy
 • Datum narození

Konkrétní kontaktní a sociodemografické údaje, které budete vyplňovat při registraci a v úvodním profilu, najdete v Příloze A tohoto dokumentu.

 

2. Proč o Vás shromažďujeme informace?

Hlavním důvodem, proč o Vás shromažďujeme informace, je zajistit naplnění naší dohody s Vámi. Když se připojíte k iShopFor Ipsos portálu, shromážděné informace použijeme k vytvoření smlouvy, na kterou se vztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů a Všeobecné podmínky pro realizaci úkolů Mystery Shoppingu společnosti IPSOS s.r.o. Dále Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze za účelem účastí na výzkumech trhu v rámci členství v iShopFor Ipsos portálu.

Jelikož realizované úkoly odpovídají určitým profilům, které jsou stanoveny ze strany klienta, jehož projekt je realizován, pro dokončení registrace do iShopFor Ipsos portálu budeme požadovat vyplnění úvodního profilu, na jehož základě Vám budeme moci nabídnout vhodné a zajímavé úkoly.

Tyto informace budou také vyžadovány, abychom vám mohli vyplatit veškeré odměny za řádně vykonané úkoly, a abychom vás kontaktovali ohledně všech Mystery úkolů.

Dále o Vás sbíráme informace, které vyplývají z jakékoli dohody týkající se provedených úkolů. Přijetí těchto úkolů vychází pouze z Vašeho rozhodnutí. Mohou nastat situace, kdy od Vás budeme zjišťovat doplňující informace, a to na základě vašeho souhlasu nebo dokonce výslovného souhlasu, v případě že je to vhodné nebo požadované.

 

3. Jak budeme využívat poskytnuté informace?

Tím, že se stáváte Ipsos Mystery Shopperem udělujete zároveň souhlas s tím, že můžeme po dobu trvání Vašeho členství v iShopFor Ipsos portálu využívat poskytnuté informace následovně:

 • K zajištění naplnění rámcové dohody nebo jakékoliv jiné dohody vyplývající z konkrétních Vámi přijatých Mystery úkolů.
 • K uchování záznamů o všech Mystery Shopperech.
 • Používáme Vaše jméno, telefonní číslo a e-mailovou adresu, abychom Vás kontaktovali, když jsou k dispozici vhodné úkoly, nebo když potřebujeme ověřit jakoukoli odpověď. Rovněž Vás můžeme kontaktovat pro poskytnutí zpětné vazby o úkolech, které jste pro nás vykonali. Používáme Vaši poštovní adresu, datum narození, pohlaví a další odpovědi, abychom zajistili, že Váš profil odpovídá požadavkům Mystery úkolu.
 • Informace můžeme také využít k analýze odpovědí od všech zákazníků a určit tak, zda se objevují trendy mezi určitými profily.
 • Zasílat Vám pozvánky k účasti na úkolech, které jsou pro Vás relevantní, na základě informací, které jste poskytli v úvodním profilu Mystery Shoppera, anebo zodpovězením e-mailových otázek nebo průzkumů.
 • Odeslat vám e-mail s ověřovacím kódem, abychom tak ověřili Vaši žádost o registraci a aktivovali účet Mystery Shoppera.
 • Připojit Vaše osobní informace k Vašim odpovědím na jakékoliv úkoly, kterých se účastníte, jako je zeměpisná poloha, kategorie povolání atd., pro analýzu odpovědí u úkolu a pro vytvoření anonymních statistických výsledků výzkumu.
 • Sbírat a ukládat GPS souřadnice během vykonávání úkolu.
 • Zaznamenávat a ukládat Váš hlas během každého Mystery Shoppingu, který budete realizovat.
 • Zaznamenávat a ukládat fotografie nebo videozáznamy během každého úkolu.
 • Vložit Vás do libovolného losování, kterého jste oprávněni se zúčastnit, nebo do kterého, pokud jste k tomu byli vyzváni, jste požádali o zapsání.
 • S Vaším výslovným souhlasem, který bude požadován v příslušném čase, pro předání Vašich jednotlivých odpovědí společně s Vašimi osobními údaji klientovi, který úkol zadal. Klient použije tyto informace pouze pro výzkumné účely, jak je vysvětleno v úkolu. Klient může také tyto informace využít k tomu, aby Vás kontaktoval a pozval Vás na další výzkumy a školení; ale pouze za předpokladu, že jste o tom byli informováni a výslovně jste souhlasili s tím, že budou Vaše informace klientovi poskytnuty za tímto účelem.
 • Vytvoření anonymních statistických profilů panelu na základě informací poskytnutých od Mystery Shopperů.
 • S Vaším souhlasem předat vaše informace ostatním společnostem skupiny Ipsos tak, aby Vás mohly pozvat k účasti na výzkumných studiích, které provádějí, a které mohou být pro Vás relevantní.
 • Posílat Vám e-maily, elektronické newslettery, oznámení na mobil a další informace, jak bylo dohodnuto při registraci.

Můžeme také zaslat Vaše informace našim subdodavatelům, kteří naším jménem mohou provádět některé práce, a to pod naší kontrolou a odpovědností, jako provádění plateb, překladů, komunikace, vytváření map pohybu jednotlivých profilů a jiné, jak je popsáno výše. Někteří z těchto subdodavatelů mohou být umístěni mimo Evropský hospodářský prostor; jsou však povinni dodržovat stejné právní požadavky na ochranu osobních údajů a bezpečnostní opatření jako my sami, stejně tak podléhají příslušným bezpečnostním opatřením, jejichž popis lze získat tím, že nás kontaktujete, jak je popsáno níže.

 

Současně berete na vědomí, že jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje zahrnující jméno, příjmení, kontaktní údaje a údaje pro výplatu odměny pro účely:

(i) plnění smluvních povinností vyplývajících nám z Vašeho členství v iShopFor Ipsos portálu;
(ii) plnění právních povinností vyplývajících nám z platných právních předpisů (např. daňové povinnosti) po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech;
(iii) našich oprávněných zájmů, tj. pro zajišťování kvality výzkumů trhu a pro předcházení podvodům po dobu trvání Vašeho členství v iShopFor Ipsos portálu.
(iv) našeho oprávněného zájmu, tj. pro zpřesnění výběru Mystery Shopperů pro účast v konkrétním výzkumu trhu.

 

Provádíme veškeré přiměřené kroky k tomu, abychom zajistili, že veškeré osobní údaje, které zpracováváme, budou přesné, adekvátní, relevantní a nejsou nepřiměřené k účelu, pro který byly získány. Dále nezpracováváme žádné osobní údaje získané pro jeden účel za jakýmkoli nesouvisejícím účelem, pokud jste s tím nesouhlasili.

Snažíme se chránit Vaše soukromí a osobní údaje. Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, půjčovat ani distribuovat. Tím, že níže vyslovíte souhlas se zpracováním osobních údajů, výslovně souhlasíte s ukládáním a používáním informací, které vyplníte po registraci v úvodním profilu nebo které budou shromážděny během realizace úkolu, jak je popsáno ve Všeobecných podmínkách.

NIKDY nepoužíváme Vaše informace k jiným účelům než k výzkumu a jak je popsáno v těchto zásadách. Jinak než ve vztahu k tomuto panelu se nepokusíme prodat nic a ani nepoužívat Vaše informace pro marketingové účely. Vaše informace nebudeme nikdy předávat třetím stranám za účelem marketingu nebo reklamy.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela svobodné a dobrovolné a je nezbytným předpokladem pro členství v iShopFor Ipsos portálu. V případě nevyslovení souhlasu a nevyplnění povinných údajů při registraci na webové stránce Vám registrace nebude umožněna. Nebudete tak moci pracovat na zajímavých úkolech Mystery Shoppingu.

Tento souhlas jste oprávněn/a kdykoli odvolat, a to odesláním odvolání na e-mailovou adresu cz@ishopforipsos.com, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování před odvoláním souhlasu.

Další informace o členství v panelu, nebo informacích týkajících se vašeho členství v jednom z našich panelů Vám poskytne tým podpory Mystery Shoppingu IPSOS ČR, který můžete kontaktovat, jak je popsáno níže.

Emailem na adrese: cz@ishopforipsos.com
 

Nebo dopisem na adrese:

IPSOS s.r.o.
Na Příkopě 22,
110 00
Praha - Nové Město
Česká republika

 

4. Děti

U Mystery úkolů, které vyžadují účast dětí budeme vždy požadovat souhlas Mystery Shoppera, který je buď rodič nebo zákonný zástupce právně odpovědný za dítě, a to vždy před tím, než bude dítě pozváno k účasti na výzkumu.

 

5. Použití cookies a podobných kódů

Tím, že se do našeho iShopFor Ipsos portálu online zaregistrujete jako Mystery Shopper a zúčastníte se našich Mystery úkolů, souhlasíte s používáním souborů cookies a podobných technologií, a shromažďováním informací z Vašeho PC / Laptopu nebo jiného zařízení, které můžete při účasti na Mystery úkolech a další výzkumné činnosti využít, jak je uvedeno níže.


Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé datové soubory, které navštívenému webu umožňují zapamatovat si Vaše akce a předvolby po určitou dobu tak, že je nemusíte opakovaně zadávat kdykoli se vrátíte na stránky. Cookies nejsou nebezpečné, ale jsou důležité pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít k identifikaci jednotlivých návštěvníků webových stránek ani k podvodnému zneužití přihlašovacích údajů.

Další podrobnosti o tom, co jsou cookies lze nalézt na adrese www.aboutcookies.org.

Pro podrobnější informace o používání souborů cookies na iShopFor Ipsos nás kontaktujte na adrese: info@ishopforipsos.com.

 

6. Jak dlouho budeme uchovávat informace, které nám poskytnete?

Informace, které jste poskytli při registraci do iShopFor Ipsos portálu a jakékoliv další informace, které jste poskytli v souvislosti s registračním formulářem, budeme uchovávat po dobu trvání Vašeho členství v iShopFor Ipsos portálu. Při ukončení Vašeho členství v portálu jako Mystery Shopper, smažeme Vaše osobní údaje. Můžeme si ponechat pouze takové informace, které jsou nutné k tomu, abychom Vám případně zabránili v opětovném zapojení se do portálu (pokud jste byli z portálu Mystery Shopperů odebráni), či informace zákonem požadované. Také si ponecháme Vaše anonymizované odpovědi z Mystery úkolů, na kterých jste se podíleli.

 

7. Jak zajišťujeme, že jsou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Odpovědnost zajistit, aby byly Vaše osobní údaje v bezpečí, bereme velmi vážně. Proto přijímáme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že vaše informace budou chráněny před ztrátou, krádeží nebo zneužitím. Tato opatření zahrnují přiměřené fyzické zabezpečení našich kanceláří, řízený přístup k počítačovým systémům a používání bezpečného šifrovaného internetového připojení při shromažďování osobních údajů.

 

8. Jak můžete získat přístup k Vašim informacím a/nebo je opravit a/nebo požádat o jejich převod a/nebo vymazání?

Chcete-li konzultovat a upravovat Vámi zadané informace, přihlaste se do iShopFor Ipsos portálu. Určité požadavky na změny informací však vyžadují náš ruční zásah, a to u případných změn / odstranění informací. V těchto případech prosím kontaktujte tým podpory Mystery Shoppingu IPSOS ČR, který lze zastihnout:

E-mailem na adrese: cz@ishopforipsos.com
 

Nebo dopisem na adrese:

IPSOS s.r.o.
Na Příkopě 22,
110 00
Nové Město
Praha
Česká republika

Prosím uveďte své přihlašovací údaje (pokud je znáte) nebo Vaši e-mailovou adresu uvedenou při registraci do iShopFor Ipsos portálu.

Máte právo požadovat kopii všech informací, které o Vás uchováváme. Máte také právo požadovat opravu veškerých osobních údajů, které o Vás uchováváme. Dále máte právo na to, aby všechny Vaše osobní informace, které jste nám poskytli, byly převedeny jiné straně. Za různých okolností máte také právo od nás požadovat vymazání osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, s výhradou omezení uvedených výše v bodě 6.

Ve všech těchto případech, prosím kontaktujte naše oddělení ochrany údajů, jak je uvedeno níže.

 

9. Jak nás můžete kontaktovat?

Pro více informací o členství v iShopFor Ipsos portálu nebo informacích týkajících se Vašeho členství v jednom z našich Mystery Shopper panelů, prosím kontaktujte náš tým podpory Mystery Shoppingu IPSOS ČR.

E-mailem na adrese: cz@ishopforipsos.com
 

Nebo dopisem na adrese:

IPSOS s.r.o.
Na Příkopě 22,
110 00
Nové Město
Praha
Česká republika

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadujete další informace o našich zásadách ochrany osobních údajů, dodržování zákonů na ochranu dat nebo výčet informací, které o Vás uchováváme, kontaktujte naše oddělení ochrany údajů:

Odesláním e-mailu na adresu: cz@ishopforipsos.cz, do předmětu uveďte "Ipsos Mystery Shopper Panel".


Nebo kontaktujte:

Ipsos iShopFor Ipsos
Ipsos Data Protection Officer,
Tomáš Kunc
dpo@ipsos.cz

Pokud máte nějaké stížnosti, oceníme, dáte-li nám nejdříve příležitost problém vyřešit; kontaktujte nás, jak je uvedeno výše.

Domníváte-li se, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

10. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a na této webové stránce umísťujeme veškeré aktualizace. Také Vás budeme informovat o všech změnách prostřednictvím zpravodajské sekce webových stránek Mystery Shopperů, emailem nebo při Vašem prvním přihlášení do iShopFor Ipsos portálu po zveřejnění změny. Naše zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 24.05.2018.

 

11. Užitečné odkazy

Světová organizace pro výzkum trhu – ESOMAR: www.esomar.org

Mystery Shopping Providers Agency – MSPA: www.mspa-global.org

IPSOS Česká republika: https://www.ipsos.com/cs-cz

 Příloha A: Seznam osobních údajů požadovaných od Mystery Shopperů

Níže je uvedený seznam informací, které zpracováváme, abyste mohli ve spolupráci s Ipsosem vykonávat Mystery úkoly. Prosím vezměte na vědomí, že ne všechny informace jsou povinné.

 

iShopFor Ipsos karta Mystery Shoppera
Kontaktní údaje:
Přihlašovací login
Křestní jméno
Příjmení
Pohlaví
Adresa 1
Adresa 2
Město
Kraj
Jazyk
PSČ
Pevná linka
Mobil
E-mail

Detaily:
Datum narození
Rodné číslo
Dojezdová vzdálenost

 

Úvodní profil Mystery Shoppera
Platební údaje:
Vaše bankovní údaje
Údaje pro fakturanty Vaše daňové identifikační číslo (DIČ)
Číslo pojištěnce

Demografie:
Region
Rodinný stav
Rodina
Vzdělání
Pracovní status
Vaše společnost
Oblast zaměstnání
Název pracovní pozice
Pracovní e-mailová adresa
Průměrný hrubý měsíční příjem
Velikost obuvi
Velikost oblečení
Brýle, kontaktní čočky
Domácí zvířata
Používaní sociálních médií
Kouření

Jazyky:
Jazyky

Energie a služby:
Nemovitost, ve které bydlíte
Dodavatel elektřiny
Dodavatel plynu
Dodavatel vody

Automobily:
Řidičský průkaz
Dopravní prostředky

Finance:
Banka a finanční / pojistné produkty

Telekomunikace:
Elektronická zařízení a poskytovatelé služeb
Poskytovatel internetu
Poskytovatel kabelové televize

Závěrečné potvrzení:
Vaše zkušenosti s Mystery Shoppingem
Vaše preference Mystery Shopping úkolů
Vaše fotografie