Ochrana osobných údajov | iShopFor Ipsos

Zásady ochrany osobných údajov

Ako používame Vaše osobné dáta

Táto webová stránka bola vytvorená spoločnosťou IPSOS s.r.o.

Tým, že sa stávate Ipsos Mystery Shopperom dávate spoločnosti IPSOS s.r.o. súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov. Vaše údaje spracováva IPSOS s.r.o. Slovenská republika a IPSOS s.r.o. Česká republika.

IPSOS s.r.o., Spoločnosť s ručením obmedzeným, spoločnosť registrovaná v Slovenskej republike (IČ: 35730609 , DIČ: 2020210720, sídlom na Heydukovej 12, 811 09, Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č. 15811/B).
IPSOS s.r.o., IČ: 26738902, DIČ: CZ26738902, dátum registrácie 28.12.2002, spoločnosť zapísaná Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 90694, so sídlom Topolská 1591, 252 28 Černošice a miestom prevádzky Na Příkopě 22E, 110 00 Praha 1.

IPSOS s.r.o. Slovenská a Česká republika sú súčasťou celosvetovej skupiny spoločností Ipsos a sú voči Vám spoločne zodpovedné v rámci tejto zásady ochrany osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, akým spôsobom používame osobné informácie, ktoré o ("Mystery shopper"," Vy", alebo "Váš") Vás zhromažďujeme, keď sa pripojíte k nášmu on-line panelu iShopFor Ipsos, zapojíte sa do Mystery úloh (tak ako je popísané vo Všeobecných podmienkach pre realizáciu úloh Mystery Shoppingu spoločnosti IPSOS s.r.o.) alebo prieskumov, alebo využijete webové stránky iShopFor Ipsos a našu online platformovú a mobilnú aplikáciu nazvanú iShopFor Ipsos Systém, poskytovanú spoločnosťou Research Metrics.

Témy:
1. Aké informácie o Vás zhromažďujeme?
2. Prečo o Vás zromažďujeme informácie?
3. Ako využívame poskytnuté informácie?
4. Deti
5. Použitie cookies a podobných kódov
6. Ako dlho uchovávame informácie, ktoré nám poskytujete?
7. Ako zaisťujeme, že budú Vaše osobné údaje v bezpečí?
8. Ako môžete získať prístup k Vašim informáciám a/alebo ich opraviť a/alebo požiadať o ich prevod a/alebo vymazanie?
9. Ako nás môžete kontaktovať?
10. Zmeny našich Zásad ochrany osobných údajov
11. Užitočné odkazy

 

1. Aké informácie o Vás zhromažďujeme?

Informácie, ktoré nám poskytnete potom, čo sa rozhodnete pripojiť k našemu panelu Mystery Shopperov, zhromažďujeme pri registrácii prstredníctvom vyplnenia formuláru pre nábor Mystery shopperov.

Prostredníctvom webovej stránky iShopFor Ipsos môže Ipsos zhromažďovať informácie, ako je nappríklad Vaše meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto informácie, pokiaľ nám ich dobrovoľne poskytnete, nám pomôžu konkrétnejšie Vás identifikovať. Ďalej zhromažďujeme predvoľby krajiny a jazyku, ktoré ste si zvolili počas registrácie na webových stránkach.

Ďalšie informácie sú naším menom zhromažďované prostredníctvom iShopFor Ipsos platformy, ktorej dodávateľom je spoločnosť Research Metrics. Táto spoločnosť zaisťuje podporu platformy; keď vyplníte Váš úvodný profil Mystery Shoppera v portáli, zúčastníte sa úloh, poskytnete spätnú väzbu, komentár alebo iné informácie.

Základné informácie, ktoré zhromažďujeme zahŕňajú:

 • Meno, priezvisko a adresa
 • Pohlavie a národnosť
 • Rodné číslo
 • Telefónne číslo a e-mailová adresa
 • Dátum narodenia

Konkrétne kontaktné a sociodemografické údaje, ktoré budete vypĺňať v úvodnom profile, nájdete v dodatku tohto dokumentu.

 

2. Prečo o Vás zhromažďujeme informácie?

Hlavným dôvodom, prečo o Vás zhromažďujeme informácie, je zaistenie naplnenia našej dohody s Vami. Keď sa pridáte k iShopFor Ipsos portálu, zhromaždené informácie použijeme k vytvoreniu zmluvy, na ktorú sa vzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov a Všeobecné podmienky pre realizáciu úloh Mystery Shoppingu spoločnosti IPSOS s.r.o. Ďalej budú Vaše osobné údaje spracovávané len za účelom účasti na výskumoch trhu v rámci členstva v iShop For Ipsos portáli.

Vzhľadom k tomu, že realizované úlohy zodpovedajú určitým profilom, ktoré sú stanovené zo strany klienta, ktorého projekt sa realizuje, pre registráciu do iShopFor Ipsos portálu budeme požadovať vyplnenie úvodného profilu, na základe ktorého Vám budeme môcť ponúkať vhodné a zaujímavé úlohy.

Tieto informácie budú tiež vyžadované aby sme Vám mohli vyplatiť všetky odmeny za riadne vykonané úlohy, a aby sme Vás kontaktovali ohľadom všetkých Mystery úloh.

Ďalej d Vás zhromažďujeme informácie, ktoré vplývajú z akejkoľvek dohody týkajúcej sa vykonaných úloh. Prijatie týchto úloh vychádza jedine z Vašeho rozhodnutia. Môžu nastať situácie, kedy od Vás budeme zisťovať doplňujúce informácie, a to na základe Vašeho súhlasu alebo dokonca výslovného súhlasu, v prípade, že je to vhodné alebo požadované.

 

3. Ako využijeme informácie, ktoré nám poskytnete?

Tým, že sa stávate Ipsos Mystery Shopperom, udeľujete zároveň súhlas s tým, že môžeme počas doby trvania Vášho členstva v iShopFor Ipsos portáli využívať poskytnuté informácie naledovne:

 • K zaisteniu naplnenia rámcovej zmluvy alebo akejkoľvek inej dohody vyplývajúcej z konkrétnych Vami prijatých Mystery úloh.
 • K uchovaniu záznamov o všetkých Mystery Shopperoch.
 • Používame Vaše meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu, aby sme Vás kontaktovali, keď sú k dispozícii vhodné úlohy, alebo keď potrebujeme overiť akúkoľvek odpoveď. Rovnako Vás môžeme kontaktovať kvôli poskytnutiu spätnej väzby o úlohách, ktoré ste pre nás vykonali. Používame Vašu poštovú adresu, dátum narodenia, pohlavie a ďalšie odpovede aby sme zaistili, že Váš profil odpovedá požiadavkam Mystery úlohy.
 • Informácie môžeme využívať tiež k analýze odpovedí všetkých zákazníkov a určiť tak, či sa objavujú trendy medzi určitými profilmi.
 • Zasielať Vám pozvánky k účasti na úlohách, ktoré sú pre Vás relevantné na základe informácií, ktoré ste poskytli v úvodnom profile Mystery Shoppera, alebo odpovedaním na e-mailové otázky alebo prieskumy.
 • Odoslať Vám e-mail s verifikačným kódom, aby sme overili Vašu žiadosť o registráciu a aktivovali účet Mystery Shoppera.
 • Pripojiť Vaše osobné informácie, ako je zemepisná poloha, kategória zamestnania atď., k Vašim odpovediam na úlohy, ktorých sa zúčastníte a to pre analýzu odpovedí k úlohe a k vytvoreniu anonymných štatistických výsledkov výskumu.
 • Zbierať a uschovávať GPS súradnice počas vykonávania úlohy.
 • Zaznamenávať a uschovávať Váš hlas počas každého Mystery Shoppingu, ktorý budete realizovať.
 • Zaznamenávať a uschovávať fotografie alebo videozáznamy počas každej úlohy.
 • Zaradiť Vás do ľubovoľného losovania, ktorého ste oprávnení sa zúčastniť, alebo do ktorého ste - pokiaľ ste k tomu boli vyzvaní - požiadali o zapísanie.
 • Vo výnimočných prípadoch, kedy si to vyžaduje výskumný projekt, je možné odovzdať Vaše jednotlivé odpovede spoločne s Vašimi osobnými údajmi klientovi, ktorý úlohu zadal. Klient použije tieto informácie výhradne pre výskumné účely na výber vhodných mystery shopperov pre výskumný projekt. Klient môže tieto informácie využiť tiež k tomu, aby Vás kontaktoval a pozval na ďalšie výskumy, alebo školenia týkajúce sa výskumných projektov. Vytváranie anonymných štatistických profilov panelu na základe informácií poskytnutých Mystery Shoppermi.
 • S Vašim súhlasom predať Vaše informácie ostatným spoločnostiam skupiny Ipsos, aby Vás mohli pozvať k účasti na výskumných štúdiách, ktoré vykonávajú a ktoré môžu byť pre Vás relevantné.
 • Posielať Vám e-maily, elektronické newslettery, oznámenia na mobil, oznámenia na mobil a ďalšie informácie, ako bolo dohodnuté pri registrácii.

Vaše informácie môžeme zasielať tiež našim subdodávateľom, ktorí môžu vykonávať niektoré práce v našom mene a pod našou kontrolou a zodpovednosťou, ako zasielanie platieb, prekladanie, komunikácia, vytváranie máp pohybu jednotlivých profilov alebo za účelmi popísanými vyššie. Niektorí z týchto subdodávateľov sa môžu nachádzať mimo Európsky hospodársky priestor, sú však povinní dodržiavať rovnaké požiadavky na ochranu osobných údajov a bezpečnostné opatrenia ako my sami a budú podliehať príslušným bezpečnostným opatreniam, ktorých popis získate ak nás kontaktujete, tak ako je uvedené nižšie.

 

Súčasne beriete na vedomie, že sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje vrátane mena, priezviska, kontaktných údajov a údajov na vyplatenie odmeny pre účely:

(i) plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich nám z Vášho členstva v iShopFor Ipsos portáli;
(ii) plnenia zákonných povinností vyplývajúcich nám z platných právnych predpisov (napr. daňové povinnosti) počas doby uvedenej v príslušných právnych predpisoch;
(iii) našich oprávnených záujmov, tj. pre zabezpečenie kvality prieskumu trhu a pre predchádzanie proti podvodom počas doby trvania Vášho členstva v iShopFor Ipsos portáli.
(iv) oprávneného záujmu agentúry, tj. pre upresnenie výberu Mystery Shopperov pre účasť na konkrétnom prieskume trhu.
Prijímame všetky primerané kroky, aby sme zabezpečili, že osobné údaje, ktoré spracovávame, sú presné, adekvátne, relevantné a nie neprimerané vzhľadom k účelu, na ktorý boli získané. Osobné údaje získané na jeden účel nebudeme spracovávať na akýkoľvek nesúvisiaci účel, pokiaľ ste s tým vopred nesúhlasili.

 

Snažíme sa chrániť Vaše súkromie a osobné údaje. Vaše osobné údaje nebudeme predávať, požičiavať ani distribuovať. Tým, že nižšie vyslovíte súhlas so spracovaním osobných údajov, vyjadrujete výslovný súhlas s uschovávaním a používaním informácií, ktoré vyplníte po registrácii v úvodnom profile, alebo ktoré budú zhromaždené počas realizácie úloh, ako je uvedené vo Všeobecných podmienkach.

NIKDY nepoužívame Vaše informácie k iným účeľom ako k výskumu a tak, ako je popísané v týchto zásadách. Inak než vo vzťahu k tomuto panelu se nepokúsime predať nič a ani nepoužívať Vaše informácie pre marketingové účely. Vaše informácie nebudeme nikdy predávať tretím stranám za účelom marketingu alebo reklamy.

Poskytnutie Vašich osobných údajov je úplne slobodné a dobrovoľné a je nevyhnutným predpokladom pre členstvo v iShopFor Ipsos portáli. V prípade nevyslovenia súhlasu a nevyplnenia povinných údajov pri registrácii na webovej stránke, Vám registrácia nebude umožnená. Nebudete tak môcť pracovať na zaujímavých úlohách Mystery Shoppingov.

Tento súhlas ste oprávnený/á kedykoľvek odvolať, a to zaslaním odvolania na e-mailovú adresu sk@ishopforipsos.com bez toho, aby bola tým dotknutá zákonnosť spracovania pred odvolaním súhlasu.

 

Ďalšie informácie o členstve v panely, alebo informacie týkajúce sa Vášho členstva v našom panely Vám poskytne tím podpory Mystery Shoppingu IPSOS SK, ktorý môžete kontaktovať ako je popísané nižšie:

E-mailom na adrese: sk@ishopforipsos.com

Alebo listom na adrese:

IPSOS s.r.o
Heydukova 12
Bratislava
811 08
Slovenská republika

 

4. Deti

V prípade Mystery úloh, ktoré vyžadujú účasť detí budeme vždy požadovať súhlas Mystery Shoppera, ktorý je rodič alebo zákonný zástupca právne zodpovedný za dieťa, a to vždy predtým než bude dieťa pozvané k účasti na výskume.

 

5. Využívanie Cookies a podobných kódov

Tým, že sa zaregistrujete ako Mystery Shopper do našeho on-line iShopFor Ipsos portálu a zúčastníte se našich Mystery Shopping úloh, súhlasíte s používaním súborov cookies a podobných technológií a so zhromažďovaním informácií z Vášho PC/laptopu alebo iného zariadenia, ktoré môžete využiť pri účasti na Mystery Shopping úlohách a ďalšej výskumnej činnosti, ako je uvedené nižšie.


Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé dátové súbory, ktoré umožňujú navštívenému webu zapamätať si Vaše kroky a predvoľby po určitú dobu, takže ich nemusíte opakovane zadávať kedykoľvek sa vrátite na stránky. Cookies nie sú nebezpečné, sú však dôležité pre ochranu súkromia. Cookies nie je možné použiť k
identifikácii jednotlivých návštevníkov webových stránok ani k podvodnému zneužitiu prihlasovacích údajov.

Ďalšie podrobnosti o tom, čo sú cookies nájdete na adrese www.aboutcookies.org.

Pre podrobnejšie informácie o používaní súborov cookies na iShopFor Ipsos nás kontaktujte na adrese: info@ishopforipsos.com.

 

6. Ako dlho uchovávame informácie, ktoré nám poskytujete?

Informácie, ktoré ste poskytli pri registrácii do iShopFor Ipsos portálu a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste poskytli v súvislosti s registračným formulárom budeme uchovávať po dobu trvania Vašeho členstva v iShopFor Ipsos portáli.

Pri ukončení Vašeho členstva ako Mystery Shoppera v portáli zmažeme Vaše osobné údaje. Môžeme si ponechať iba také informácie, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme Vám prípadne zabránili v opätovnom pripojení sa do portálu (pokiaľ ste boli z portálu Mystery Shopperov odobraní) alebo ktoré sú požadované zákonom. Budeme tiež uchovávať anonymizované odpovede z Mystery úloh, na ktorých ste sa podieľali.

 

7. Ako zaisťujeme, že budú Vaše osobné údaje v bezpečí?

Zodpovednsť zaistiť, aby boli Vaše osobné údaje v bezpečí, berieme veľmi vážne. Preto prijímame všetky primerané opatrenia, aby sme zaistili, že Vaše informácie budú chránené pred stratou, krádežou alebo zneužitím. Tieto opatrenia zahŕňajú primerané fyzické zabezpečenie našich kancelárií, riadený prístup k počítačovým systémom a používanie bezpečného šifrovaného internetového pripojenia pri zhromažďovaní osobných údajov.

 

8. Ako môžete získať prístup k Vašim informáciám a/alebo ich opraviť a/alebo požiadať o ich prevod a/alebo vymazanie?

Ak chcete konzultovať a upravovať Vami zadané informácie, prihláste sa do iShopFor Ipsos portálu. Určité požiadavky na zmenu informácií však vyžadujú náš ručný zásah k úprave/odstráneniu informácií.

V týchto prípadoch prosím kontaktujte tím podpory Mystery Shoppingu IPSOS SK, ktorý môžete zastihnúť:

E-mailom na adrese: sk@ishopforipsos.com


Alebo listom na adrese:

IPSOS s.r.o
Heydukova 12
Bratislava
811 08
Slovenská republika

Prosím, uveďte svoje prihlasovacie údaje (ak ich poznáte) alebo Vašu e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii do iShopFor Ipsos portálu.

Máte právo požadovať kópiu všetkých informácií, ktoré o Vás uchovávame. Máte tiež právo požadovať opravu akýchkoľvek osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame. Ďalej máte právo na to, aby boli všetky Vaše osobné informácie, ktoré ste nám poskytli, prevedené inej strane. Za rôznych okolností máte tiež právo požadovať od nás vymazanie osobných údajov, ktoré o vás zhromažďujeme, s výhradou obmedzení uvedených vyššie v bode 6.

Vo všetkých týchto prípadoch kontaktujte naše oddelenie ochrany údajov, ako je uvedené nižšie.

 

9. Ako nás môžete kontaktovať?

Pre viac informácií o členstve v iShopFor Ipsos portáli alebo informácií týkajúcich sa Vašeho členstva v jednom z našich Mystery Shopper panelov, prosím kontaktujte náš tím podpory Mystery Shoppingu IPSOS SK.

E-mailom na adrese: sk@ishopforipsos.com

Alebo listom na adrese:

IPSOS s.r.o
Heydukova 12
Bratislava
811 08
Slovenská republika

Ak máte akékoľvek otázky alebo požadujete ďalšie informácie o našich Zásadách ochrany osobných údajov, dodržiavaní zákonov na ochranu dát alebo výčet informácií, ktoré o Vás uchovávame, kontaktujte naše oddelenie ochrany údajov:

E-mailom na adrese: sk@ishopforipsos.com, do predmetu uveďte "Ipsos Mystery Shopper Panel".

Alebo nám napíšte na adresu:

Ipsos iShopFor Ipsos
Ipsos Data Protection Officer,
Tomáš Kunc
dpo@ipsos.cz

Pokiaľ máte nejaké sťažnosti, oceníme ak nám dáte najskôr príležitosť problém vyriešiť; kontaktujte nás ako je uvedené vyššie.

Ak sa domnievate, že sú Vaše údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

10. Zmeny našich Zásad ochrany osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme a na tejto webovej stránke umiestňujeme všetky aktualizácie. Taktiež Vás budeme informovať o všetkých zmenách prostredníctvom spravodajskej sekcie webových stránok Mystery Shopperov, e-mailom alebo pri Vašom prvom prihlásení do iShopFor Ipsos portálu po zverejnení zmeny. Naše zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 20.01.2020.

 

11. Užitočné odkazy

Svetová organizácia pre výskum trhu - ESOMAR: www.esomar.org
Mystery Shopping Providers Agency – MSPA: www.mspa-global.org
IPSOS Slovenská republika: https://www.ipsos.com/sk-sk

 

 

 

 

 

 

 

Príloha A: Zoznam osobných údajov požadovaných od shopperov

Nižšie je uvedený zoznam informácií, ktoré sú zhromažďované by ste mohli s Ipsosom vykonávať mystery shopping úlohy. Vezmite prosím na vedomie, že nie všetky informácie sú povinné.

iShopFor Ipsos karta Mystery Shoppera
Kontaktné informácie:
Login
Krstné meno

Rodné číslo
Priezvisko
Pohlavie
Adresa 1
Adresa 2
Mesto
Kraj
Krajina
Jazyk
PSČ
Pevná linka
Mobil
E-mail

Detaily:
Dátum narodenia
Dojazdová vzdialenosť

Úvodný profil Mystery Shoppera
Platobné údaje:
Vaše bankové údaje
Fakturanti
Vaše číslo poistenca Vaše daňové identifikační číslo (DIČ)

Demografia:
Región
Rodinný stav
Rodina
Vzdelanie
Pracovný status
Vaša spoločnosť
Oblasť zamestnania
Názov pozície
Pracovná e-mailová adresa
Priemerný hrubý mesačný príjem
Veľkosť obuvi
Veľkosť oblečenia
Okuliare alebo kontaktné šošovky
Domáce zvieratká
Používané sociálne médiá
Fajčenie

Jazyky:
Jazyky

Energie a služby:
Nehnuteľnosť, v ktorej bývate
Dodávateľ elektriny
Dodávateľ plynu
Dodávateľ vody

Automobily:
Vodičský preukaz
Dopravné prostriedky

Financie:
Banka a finančné / poistné produkty

Telekomunikácie:
Elektronické zariadenia a poskytovatelia služieb
Poskytovateľ internetu
Poskytovateľ káblovej televízie

Záverečné potvrdenie:
Vaše skúsenosti s Mystery Shoppingom
Vaše preferencie Mystery Shopping úloh
Vaša fotka